Vyhledávání

Vyhledávání

Dohoda o partnerství na projektu Greenways Jizera

Greenway Jizera

Sdružení Český ráj, Zlatý pruh Polabí, o. p. s., Liberecký kraj, Středočeský kraj, Město Turnov, Město Železný Brod, Město Semily, Statutární město Mladá Boleslav, Město Mnichovo Hradiště a Krkonoše - ; svazek měst a obcí (dále Svazek Krkonoše) se dohodly na spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Greenways Jizera“, jehož hlavním cílem je v I. etapě vybudování páteřní cyklostezky nebo cyklotrasy Jizera v blízkosti řeky Jizery. Projekt bude postupně naplňovat vizi a strategické cíle, které jsou obsaženy v memorandu Greenways Jizera (viz příloha).

Dohoda o partnerství na projektu „Greenways Jizera“

Krkonoše - svazek měst a obcí, 
zastoupený Ing. Janem Sobotkou, předsedou Svazku
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
IČO 70157898

Město Semily, 
zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou
Husova ul. 82, 513 13 Semily 
IČO 00276111

Město Železný Brod, 
zastoupené Mgr. Václavem Horáčkem, starostou
nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČO 00262633

Město Turnov, 
zastoupené PhDr. Hanou Maierovou, starostkou
Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
IČO 00276227

Město Mnichovo Hradiště, 
zastoupené Jaroslavem Myškou, starostou
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČO 00238309

Statutární město Mladá Boleslav, 
zastoupené MUDr. Raduanem Nwelatim, primátorem 
Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav
IČO 00238295

Sdružení Český ráj, 
zastoupené Alešem Hozdeckým, předsedou Sdružení
A. Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČO 15045838

Zlatý pruh Polabí, o. p. s., 
zastoupená Pavlem Hlaváčem, předsedou správní rady, a Ing. Kateřinou Bálintovou, členkou správní rady
Zámek Loučeň 1, 289 37 Loučeň
IČO 27250318

Liberecký kraj, 
zastoupený Petrem Skokanem, hejtmanem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
IČO 70891508

Středočeský kraj, 
zastoupený Ing. Petrem Bendlem, hejtmanem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO 70891095

spolu uzavírají tuto Dohodu o partnerství na projektu „Greenways Jizera“, jejímž předmětem jsou následující ujednání :

Preambule

Sdružení Český ráj, Zlatý pruh Polabí, o. p. s., Liberecký kraj, Středočeský kraj, Město Turnov, Město Železný Brod, Město Semily, Statutární město Mladá Boleslav, Město Mnichovo Hradiště a Krkonoše - svazek měst a obcí (dále Svazek Krkonoše) se dohodly na spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Greenways Jizera“, jehož hlavním cílem je v I. etapě vybudování páteřní cyklostezky nebo cyklotrasy Jizera v blízkosti řeky Jizery. Projekt bude postupně naplňovat vizi a strategické cíle, které jsou obsaženy v memorandu Greenways Jizera (viz příloha).

Článek I

Města, Svazek Krkonoše a Zlatý pruh Polabí, o.p.s., se na základě dohod s dotčenými obcemi staly nositeli projektu v předem definovaných úsecích (viz dále) a deklarují své partnerství následovně:

 1. Jsou nositeli předem definovaných úseků:
  • Svazek Krkonoše je nositelem úseku pramen Jizery - Horní Sytová,
  • Město Semily je nositelem úseku Dolní Sytová - Podspálov,
  • Město Železný Brod je nositelem úseku Podspálov - Líšný,
  • Město Turnov je nositelem úseku Malá Skála - Svijany,
  • Město Mnichovo Hradiště je nositelem úseku Loukov - Ptýrov,
  • Statutární město Mladá Boleslav je nositelem úseku Bakov nad Jizerou - Horky nad Jizerou,
  • Zlatý pruh Polabí, o. p. s, je nositelem úseku Benátky nad Jizerou - Brandýs nad Labem (Praha).
 2. Zavazují se k aktivní účasti na koordinačních schůzkách nositelů projektu „Greenways Jizera“ s cílem připravit dílčí projekty v jednotlivých úsecích pod jednou společnou ideou, která je v souladu s memorandem Greenways Jizera.
 3. Zavazují se přenášet podněty z koordinačních schůzek nositelů na koordinační schůzky dotčených/spolupracujících obcí svého úseku.
 4. Zavazují se průběžně informovat o stavu projektu prostřednictvím médií.
 5. Spolupracují při získávání a využívání finančních zdrojů na přípravu projektu, při projednávání s vlastníky pozemků a při zpracování nutných podkladů a dokumentů.
 6. Spolupracují při získávání a využívání finančních zdrojů na realizaci projektu.
 7. Koordinují práce tak, aby byly dílčí projekty v daném úseku realizovány v souladu s dohodnutými termíny.
 8. Budou se podílet na řešení údržby vybudované páteřní cyklostezky a cyklotrasy Jizera.
 9. Partneři se dále zavazují vyměňovat si vzájemně zkušenosti s přípravou a realizací projektu

Článek II

Liberecký a Středočeský kraj deklarují podpisem této smlouvy svůj záměr být partnerem přípravné a realizační fáze projektu.

 1. Jako partneři projektu se podílejí na koordinaci přípravných prací na projektu „Greenways Jizera“.
 2. Jsou ochotny podpořit přípravu a realizaci projektu, přičemž si vymiňují, že případná finanční podpora bude územně vymezena pouze na úseky, které spadají do správy jednotlivých krajů.
 3. Budou se podílet na projednávání majetkoprávních vztahů s významnými partnery (ČD, Povodí Labe, Lesy České republiky, …).
 4. Zavazují se k aktivní účasti na koordinačních schůzkách nositelů projektu „Greenways Jizera“ s cílem připravit projekt v jednotlivých úsecích pod jednou společnou ideou, která je v souladu s memorandem Greenways Jizera.
 5. Zavazují se předávat partnerům důležité informace, které mohou pomoci realizaci projektu.

Článek III

Sdružení Český ráj je koordinátorem celého projektu. Zavazuje se k zajišťování těchto činností:

 1. Zajišťování partnerství a koordinace celého projektu „Greenways Jizera“.
 2. Svolávání a řízení pracovních schůzek všech partnerů projektu.
 3. Koordinace společných marketingových aktivit včetně propagace, publicity projektu a nově vznikajícího produktu.
 4. Konzultační činnost při získávání finančních prostředků z dotačních titulů.

Článek IV

 1. Tato dohoda tvoří rámec spolupráce mezi uvedenými partnery.
 2. Rozsah partnerství na projektu „Greenways Jizera“ může být upravován pouze se souhlasem všech smluvních stran. Změna dohody bude vždy provedena formou písemných, číslovaných dodatků. Úpravy rámcové dohody o partnerství musí zásadním způsobem měnit rozsah partnerství.
 3. Konkrétní náplně partnerské spolupráce budou upravovány samostatnými dohodami uzavřenými mezi jednotlivými partnery. Dodatky mohou být uzavřeny buď mezi některými partnery, anebo mezi všemi navzájem.
 4. Každá ze smluvních stran má právo dohodu o partnerství kdykoli před předložením projektu vypovědět.. Výpověď musí být učiněna písemně a doručena Sdružení Český ráj na adresu jeho sídla uvedenou v záhlaví této dohody. Smluvní strany se dohodly, že výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi.
 5. Po předložení projektu se bude řešit odstoupení od dohody o partnerství po konzultaci s poskytovatelem dotace.
 6. Dohoda se sjednává na dobu určitou a bude v platnosti po celou dobu přípravy a realizace projektu.
 7. Tato dohoda se vyhotovuje v deseti vyhotoveních, z nichž každý z partnerů obdrží jedno.

Všichni partneři svým podpisem stvrzují, že tuto Dohodu o partnerství četli a že se všemi jejími ustanoveními souhlasí.

Vytvořeno 20.12.2018 22:29:49 - aktualizováno 2.1.2019 19:40:39 | přečteno 738x | Ing. Jiří Lukeš
 
Liberecký krajStředočeský krajČeský rájGeopark Český rájNadace partnerstvíČesko jede
 
load